Home Những bài văn hay lớp 5 Tả một đồ vật trong gia đình ( Bài văn tả cái đồng hồ )